Ma 2024. május 26. vasárnap, Fülöp és Evelin napja van.

ROM-ISK-16-2016-00126”Lányainkért-második esély”

Az előkészítő tevékenységek, mint a célcsoport kiválasztása, az együttműködő partnerek és szakmai megvalósítók kiválasztása, szükségletfelmérés elkészítése a kiindulópont, melyhez nagy segítséget nyújt az előzőekben megvalósított programunk (ROM-ISK-15-2015-00053).

A projekt céljai illeszkednek a kapcsolódó jogszabályok adta keretekhez és a felhívásban meghatározott konkrét célokhoz. Jelen pályázati programunkban az előírt célok, szakmai tapasztalataink és az előzőekben megvalósított programunkra alapozva határoztuk meg a fejlesztési irányokat, amelyek részben a lemorzsolódás megelőzését szolgálják, részben pedig hozzájárulnak a szocializációs és szociokulturális különbségek miatt hátrányos helyzetbe került roma lányok újbóli felzárkózásához.

A partnerek hatékony együttműködése, fejlesztése érdekében a célcsoport közös elérése, a célcsoport tagjaival dolgozó szakemberek közös gondolkodásának megalapozása, összehangolása.

Az érintett célcsoportba tartozók széles körének a programban rejlő lehetőségek felvázolása, a program iránti érdeklődés felkeltése, vonzóvá tétele. Hozzásegíteni a célcsoportot a jövőjük szempontjából pozitív döntések meghozatalához.

Nyírtelek és Nagycserkesz vonzáskörzetében élő 10-18 éves korú általános és középiskolás roma lányok körében helyzetelemzés és szükségletfelmérés. A Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével önkéntes nyilatkozat és kérdőív kitöltésének segítségével igényfelmérést kellett végezni arról, hogy a célcsoport körében milyen általunk felkínált képzési terület iránt mutatnak érdeklődést. A felmérés eredménye mutatja meg, hogy milyen képzésekre van igény. A mintavétel 100 fő bevonásával történik, önkéntes alapon, szülői hozzájárulással. A 85 db nyilatkozat beérkezését, az elemzés és kiértékelés követte. A célok eléréséhez figyelembe vettük a célcsoport meghatározását és a települések, valamint az ott élők igényeit.

A feldolgozás alapján 16 fő rászoruló, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű roma lányt vontunk be programunkba. A kérdések arra vonatkoznak a megkérdezett célcsoport körében, hogy melyek azok az általunk felsorolt tevékenységek és szabadidős foglalkozások, melyeken a program ideje alatt szívesen részt vennének. Külön kitérünk a nyilatkozatban a roma származásra, melyről szóló nyilatkozat önkéntes.

A helyzetelemzés tartalmazza a lakóterületek külső részeinek megoszlását, lélekszámát, területi elhelyezkedését. Választ kapunk arra, hogy a választott célcsoport hogyan, miként és milyen területeken helyezkednek el a pályázati programhoz való kapcsolódásuk és bevonásuk szerint. A települések társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések. A munkanélküliek nagy része közmunka programban vesz részt. Időbeni ütemezés: 2016.08.01. – 2016.08.15.

Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára

A program ideje alatt heti egy alkalommal a négy női mentor biztosításával bevonásra kerül a célcsoport. Összesen 16 fő rászoruló, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű roma lány.  A mentorálásra lehetőséget biztosítunk egyéni és családi formában.

Időbeni ütemezés: 2016.10.01. – 2017.06.30. Egyéni mentorálásra a program ideje alatt 156 alkalommal biztosítunk lehetőséget, családi mentorálásra pedig összesen 32 alkalommal.

A mentorok a program során egyéni esetkezelést folytatnak, mely a kliens és a segítő kapcsolatán alapszik. A szociális munkás kezdeményezi a kapcsolatot, de soha nem erőlteti. A segítő elmondja, hogy miben tud segíteni, de tilos a klienst hitegetni. A kliens aktív részvétele elengedhetetlen a segítő folyamatban. A szociális munkás alternatívákat kíván megoldásnak, de a kliens mindig maga dönt és vállalja is a felelősséget. Érdemes esetnaplót vezetni, hogy a folyamatot lehessen követni, a feladatokhoz, célkitűzésekhez időpontokat rendelni.

Közösen meghatározzuk az elérendő célt és meghatározzuk a célhoz vezető út lépéseit, majd összegezzük a problémát. Egyenrangú megállapodás születik a kliens és a szociális munkás között a szolgáltatások igénybevételéről és a támogatások lehetőségeiről. Semmi nem erőszak, dönthet belátása szerintés a továbbiakban is fontos az önkéntesség hangsúlyozása.  A beszélgetés alapján a szociális munkás a klienssel egyeztetve gondozási tervet készít. Kitűzik a problémák megoldásának sorrendjét, tervet készítenek feladatokra, határidőkre. A segítő munka folyamán nagyban támaszkodunk a kliens életterében jelenlévő személyekre, ezért elkészítjük a kliens genogramját és eco-map-ját. A térképek elkészítésével világos képet kapunk a jelen kapcsolati viszonyáról. Majd információt gyűjtünk a mobilizálható forrásokról, potenciális segítőkről.

A mentorok havi szinten szakmai beszámolót készítenek, melyet a projektmenedzser felé továbbítanak. A mentorálások a családoknál, a helyi iskolákban történnek, ezért a mentorok részére útiköltség térítést fizetünk, mert a helyszínek nagy távolságra helyezkednek el egymástól. Nyírtelek, Dózsaszőlő, Ferenctanya, Nagycserkesz, Gyulatanya, Görögszállás, Belegrád, Füzesbokor, Szekeresbokor, Alsó és Felsősóskút településrészek.  

Tájékoztató füzet elkészítését tervezzük, melyet a mentorálások alkalmával a célcsoport felé eljuttatunk. A tájékoztató füzet segítséget nyújt a célcsoport és a mentorok közötti kapcsolattartás alkalmával, részletesen leírásra kerül, mi is a mentorálás, szerepe, célja, miben nyújtanak segítségek a mentorok, hogyan tudják segíteni a munkáját a mentornak, hogyan tudnak együttműködni a lányokkal és a családdal.

Csoport működtetése

A csoport működtetése a program ideje alatt kéthetente, összesen 20 alkalommal kerül megvalósításra. A csoportfoglalkozások ideje és időtartama függ a foglalkozás fajtájától.

Időbeni ütemezés: 2016.10.01. – 2017.06.30.

A családok motiválása a roma lányok lemorzsolódásának megelőzésére, továbbtanulására, családterápiás foglalkozások biztosítása a problémákkal, konfliktusokkal küzdő családoknak

Az előző program tapasztalatai alapján szükségesnek tartjuk a mediátorok jelenlétét a programban. Diák-tanár közötti, diák-diák közötti, illetőleg a szülők és gyermekeik közötti, a generációk közötti vagy egyéb családon belüli konfliktusok feloldása érdekében. A mediáció egy speciális módszer, amelynek lényege, hogy két fél vitájában – mindkét fél közös beleegyezésével – egy semleges harmadik fél – a mediátor – jár közben. Hatékonyan alkalmazható abban az esetben, ha a résztvevők igénylik a konfliktus rendezését, de nem találnak megoldást a vitára.

Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, melybe bevonhatók az áldozatvédelemben, érdekvédelemben jártas szervezetek szakemberei és tapasztalati szakértők

A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése, szükség szerint szakértők meghívásával

 Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények,  szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés

Sport és egyéb aktív szabadidős tevékenységek

Művészetterápiás foglalkozás

 

Az iskolai felzárkózást és a tanulást segítő csoportos vagy egyéni foglalkozások

Önkéntesként való részvétel a település életében: közösségi, kulturális és sportesemények szervezésében, valamint településszépítésben

A súlyos szociális hátrányokkal küzdő gyerekek számára természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében

Kapcsolattartás

1.        Szakemberek

Programvezető:

A szükségletfelmérésnél bevonásra kerül egy fő programvezető, aki helyismerettel rendelkezik, személyesen ismeri a célcsoportot, családjaikat, több mint 20 éves szakmai múltra tekint vissza szociális területen. Munkájára a két település nagy területi lefedettsége miatt van szükség, főleg Nyírtelek és vonzáskörzete. Az elejétől a program zárásáig és elszámolásáig közreműködik a zavartalan és sikeres megvalósításában. A programvezető koordinálja a célcsoport és a szakmai megvalósítók munkáját, elkészíti a pénzügyi elszámolásokat és szakmai beszámolókat, kapcsolatot tart a Támogatóval és Támogatáskezelővel. Az irányítás során, elngedhetetlen a környezettudatos munkafeltételek végiggondolása, a programba való beépítése, továbbá az esélyegyenlőségi szempontok kialakítása (faji, vallási hovatartozás, diszkrimináló jellegétől való teljes mértékű elhatárolódás, illetve célunk az előítéletek csökkentése).

 

A mentorok kiválasztása, figyelembe véve a végzettségeket a következőképpen alakul:

Egy fő középfokú végzettségű (érettségi), 46 éves roma származású nő, aki külterületen él, jelenleg munkanélküli. Jelentős szerepet tölt be a roma közösségen belül. Személyes példájával erősíti az iskolázottság előnyeit a lányok körében, az előző programból már ismerjük munkáját.

Egy fő helyismerettel rendelkező tanító, szakvizsgázott mentálhigiénés, 48 éves női szakember. Jelenleg Nyírteleken tanítónő, az előző programban is mentori tevékenységet végzett, így nem ismeretlen számára.

Egy fő 30 éves pedagógus nő, szociális munkás, grafológus, helyismerettel rendelkezik, az Egyesület munkáját 2009-től segíti. 6 éve közreműködik Biztos Kezdet Program keretében gyerekek esélyteremtését támogató programban. Ismeri a célcsoportot, az előző programban szintén mentorként teljesített, mely tevékenységet jelenleg is végzi. A bevont célcsoport és családjuk részére adományok kiosztásában közreműködik.

Egy fő 53 éves nő, szociális munkás, szociálpedagógus, jelenleg a helyi Szociális Szolgáltató Központ vezetője. Mindennapi kapcsolatban áll a célcsoporttal, gyermekvédelem és családsegítés területén egyaránt, számára sem okoz gondot az esetkezelés, hiszen az előző programban kimagasló teljesítményt nyújtott.

A mentorok bevonásához motivációs levelet kértünk, melyeket rendelkezésünkre bocsátottak. Összefoglalva elmondható, hogy jelen programunkba 4 fő női mentort kívánunk bevonni, akik közül 1 fő roma származású, középfokú végzettséggel rendelkezik, így személyes példájával is erősíti a lányok továbbtanulási motivációját. Egy mentor 4 lány mentorálását végzi a program ideje alatt.

 

Trénerek:

A trénerek kiválasztásánál elsődleges szempont a képzettség, a megbízhatóság és az elkötelezettség. Az évek során tanusított együttműködés alapján elmondható, hogy kiváló felkészültséggel rendelkeznek, jellemző rájuk a módszertani ismeretek olyan szintű birtoklása, hogy azt bármikor alkotó módon tudják alkalmazni. Alapos fundamentumot biztosítanak az elmélet és gyakorlat területén egyaránt.

2.        Eredmények

Indikátor

Célérték

Mértékegység

A projektben dolgozó mentorok száma, akik háttértámogatást biztosítanak a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében

4

A célcsoport számára szervezett és megtartott rendezvények, események száma

20

alkalom

A projekt eredményeiből közvetlenül részesülő 10-18 éves lányok száma

16

A projekt eredményeiből közvetlenül részesülők közül roma származásúak száma

16


 

3.        Ütemterv

TEVÉKENYSÉGEK

2016 szeptember

2016 október

2016 november

2016 december

2017 január

2017 február

2017 március

2017 április

2017 május

2017 június

1. Szükségletfelmérés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Egyéni és családi mentorálás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Csoport működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikáció, személyiség és önismeret fejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfliktuskezelési technikák csoportfoglalkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályaorientációs beszélgetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Identitásom" előadás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team megbeszélés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Találd ki, ki vagyok? - egymást erősítő nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miben vagy a legjobb? - pályaválasztási tesztek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Életvezetési tanácsadás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaerő-piaci ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bűnmegelőzési, családon belüli erőszak megelőzése előadás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi leszek, ha nagy leszek?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szenvedélybetegségek, drog-prevenció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivációs csoportfoglalkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályaorientációs csoportfoglalkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúrák megismerése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Az áldozattá válás megelőzését célzó tréning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése - Felelős családtervezés tréning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sport és egyéb aktív szabadidős tevékenységek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovas rendezvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosárlabda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerékpártúra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művészetterápiás foglalkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Az iskolai felzárkóztatást és a tanulást segítő csoportos vagy egyéni foglalkozások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Önkéntesként való részvétel a település életében: közösségi, kulturális és sportesemények szervezésében, valamint településszépítésben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. A súlyos szociális hátrányokkal küzdő gyerekek számára természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében