Ma 2024. június 22. szombat, Paulina napja van.

EFOP-1.6.2-16-2017-00015 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)

„Közös úton, közös jövőnkért” – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programmal

 

A projekt elsődleges célja Piricse szegregált lakókörnyezetében, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű és roma emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A program a társadalmi-gazdasági-szociális hátrányoknak leküzdése, felszámolása érdekében komplex megközelítést alkalmazva szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási feltételeinek a javítását.

A programot a Piricsén élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, hátrányos helyzetű egyének (gyermekek, fiatalok, felnőttek) és családok felzárkózásának a segítése, támogatása érdekében tervezzük megvalósítani (összesen 523 fő, KSH adatok alapján: 1. szegregátum (Dózsa György utca - névtelen utca - Petőfi u. - Béke u.), 2. szegregátum (Hámán Kató u. - Ady Endre u. - névtelen u.), 3. szegregátum (Jókai u. - Ságvári u.).

Az 1. és 2. szegregátum is hasonlóan rossz mutatókkal rendelkezik. A program elsődleges célcsoportjába, a KSH mutatók alapján, alegnagyobb 1. szegregátumban(Dózsa György utca - névtelen utca - Petőfi u. - Béke u.) élő, halmozottan hátrányos helyzetű (alacsony iskolai végzettség, tartós munkanélküliség), jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok tartoznak. Célunk, hogy a már generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a bevont egyének, családok fejlesztésével biztosítható legyen az egyén, a család, de hátrányos helyzetű közösség felzárkózásának segítése.

A projekttevékenységekkel igyekszünk elősegíteni, hogy a kijelölt terület, szegregátum élhetőbbé váljon és Piricse Község egyenrangú településrészévé váljon.

A projekttevékenységek hozzájárulnak a társadalmi mobilitáshoz. A lépcsőzetes és fokozatos felzárkózás biztosítva van, a komfortfokozat emelés és öngondoskodásra alkalmassá vált családok nem szegregált lakókörnyezetbe való kiköltöztetésével az egyéni fejlesztési tervek keretében megjelenik.

Célunk, hogy együttműködve az egyénekkel, családokkal, közösségekkel segítsük az akcióterületünkön élők mentális és fizikális életük javítását. Mindehhez elengedhetetlen az egyének, családok és közösségek akarata, cselekvése.

Cél, hogy a generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a bevont személyek olyan családok tagjai legyenek, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése.

A halmozottan hátrányos helyzetűek súlyozott, halmozódó problémái: munkanélküliség, mélyszegénység, rossz anyagi körülmények, kritikus szintű egészségügyi állapot, adósságspirál korlátozza az egyének, családok aktivitását, szinte ellehetetlenítve a társadalomban való részvételét, a mélyszegénységből való kitörését. Kiemelten fontos a részvétel, az egyéni akarat és a környezet. Gyakran nem is az adott élethelyzet, hanem a társadalom, a közeg tesz kirekesztetté.

Éppen ezért tervezett programunk a település egésze számára is prioritást élvez. A település vezetőjeként úgy vélem, hogy Községünk egésze számára fontos az érzékenyítés, a lakosság tájékoztatása. Vezetőként úgy vélem, hogy a tervezett programelemek megvalósításával, mind a kijelölt akcióterületünket, mind a településünk egészét tesszük élhetőbbé lakhatóbbá. Településünk lakossága „érzékenyebbé” és elfogadóbbá válik, erősítve ezzel megtartó erejét és vonzóvá válik fiatalok, nagycsaládosok számára.

Kiemelten kezeljük a szinergia megteremtését a vonatkozó akciótervekkel és operatív programokkal, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával, Egészségügyi Ágazati Stratégiával, Nemzeti Drogellenes Stratégiával, illetőleg az EFOP akcióterveivel.

A projekttevékenységek segítik, hogy a 1. szegregátum leszakadási folyamata megálljon és elindulhasson azon az úton amely eredményeként egyenrangú településrésszé váljon.

A projekttevékenységek segítik a társadalmi mobilitást, a lépcsőzetes és fokozatos felzárkózást.

A megvalósítás helyszínei az 1. szegregátum (Dózsa György utca - névtelen utca - Petőfi u. - Béke u.), illetve Piricse egész települése.

A projekt tervezett összköltsége: 199.857.720 Ft

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.04.01.-2021.09.28

A fenti célok megvalósítását komplexen kívánjuk megvalósítani,36 hó időtartam alatt (2018.04.01.-2021.09.28), összesen 199.857.720-Ft költségvonzattal.

 

Átfogó cél 

Célunk a projekt hosszú távú hasznosulása, hogy a megvalósítani tervezett tevékenységek jól szolgálják fejlesztési stratégiát.

Programunk céljainak tervezésekor a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célkitűzéseit tartottuk szem előtt:

-         Felzárkózás elvű fejlesztéspolitika: a településünkön kiemelten fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetűek felzárkózását segítő programok tervezését, a társadalmi felzárkózás biztosítását Piricsén. Ezt a célunkat Helyi Esélyegyenlőségi Programunkban is megfogalmaztuk.

-         Integráció elve: célunk, hogy projektünk egyszerre feleljen meg a kisebbségek iránti érzékenyítés és befogadás, valamint a demokrácia európai elveinek.

-         Komplexitás és koncentráció elve: célunk, hogy projektünk területileg, tartalmilag, időben, eszközrendszerben és erőforrásaiban is összehangolt, egymást kiegészítő, erősítő elemekből álljon, amely során a település erőforrásait teljes mértékben „kiaknázhatjuk”.

-         Innováció és fenntarthatóság elve: projektünknek már a tervezésekor is hangsúlyosan figyelembe vettük, hogy a tervezett szolgáltatások a projekt zárását követően is fenntarthatóak és biztosíthatóak legyenek mind a célcsoport, mind a település egésze számára. Programunkat nem projektszerű működésformában kívánjuk fenntartani. Hosszú távon eredmény csak akkor érhető el a tervezett szociális innovációs kezdeményezésektől, ha azok tapasztalatai révén a jogi szabályozás, az intézményi struktúrák is fejlődnek.

-         Fokozatosság elve: célunk, hogy a projektben tervezett innovációk a település társadalmi szolgáltatási rendszerének a részévé váljon. Programunkban elsőbbséget élveznek a probléma gyökeréhez nyúló intézkedések. Célunk, hogy a szegénység átörökítését megakadályozzuk, megállítsuk.

-         Személyes felelősségen és részvételen alapuló programok elve: célunk, hogy a települési akarattal párhuzamosan az érintettek aktivitását, személyes részvételének előmozdítását, az önmaguk és családjaik helyzetéért viselhető felelősség megerősítését is elősegítsük.

-         Közösségi részvétel és támogatás elvének érvényesülése: célunk, hogy a felzárkózást segítő programok tervezésébe, koordinálásába és megvalósításába aktívan és hatékonyan bevonjuk a célcsoporttagokat, a roma közösségeket, valamint a helyi önszerveződések és a közigazgatás képviselői.

 

 

 SZAKMAI BESZÁMOLÓ EFOP-1.6.2-16-2017-00015

„Közös úton, közös jövőnkért”

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programmal

 

Első mérföldkő, időszak: 2018.04.01-2018.09.30

Megvalósított programelemek részletezve:

 Jelenlét alapú szociális munka

A beavatkozás első fázisaként, az első hónapokban a szociális munkások megismerkedtek a szegregátumban élőkkel, részükre bemutatták a programot. Kölcsönös bizalomépítést, kapcsolatteremtést követően kezdték el közösen elkészíteni és kitölteni az Egyéni Fejlesztési Terveket és az egyéb kötelező dokumentációt. A helyi szereplők bevonása és aktivizálása is elkezdődött.

A szociális munkások a környékbeli szakemberekkel felvették a kapcsolatot. Az egyénekkel és családokkal kapcsolatban folyamatosan egyeztetnek a járásban dolgozó szociális szakemberekkel, tanárokkal és óvodapedagógusokkal. Heti beszámolót készítenek, amely helyszínen megtekinthető. A projekt iránymutatásában a megadott fejlesztéshez kapcsolatos dokumentáció kitöltése folyamatos.

Nyári iskola 2018. július-augusztus

A nyári iskola célja, hogy az iskoláskorú gyermekek a nyári időszakban az iskolában tanultakat szinten tartsák (olvasás, írás, matematika), valamint azokat a tantárgyakat, amelyek egy kicsit nehezebben mennek, a nyári időszakban átismételjék, az esetleges nehéz témákat újra átvegyék. A tanulás mellett a foglalkozásokon játékos formában alkalmaznak olyan módszereket, amellyel kellőképpen motiválják a gyermekeket, valamint képessé válnak az „együtt” dolgozásra, „megtanulnak tanulni”, egymás teljesítményét elismerni. A foglalkozások során elsajátítják az együttműködési készséget, figyelmet, mások elfogadását, megfelelő toleranciát egymás iránt. A nyári iskola további célja, hogy a szünidőben a gyerekek biztonságos környezetben, felügyelet alatt legyenek. A szegregátumban élő iskoláskorú gyerekeknek lehetősége volt a nyár folyamán heti rendszerességgel nyári iskolába járni. Ezen alkalmakkal helyi pedagógus foglalkozott a gyermekekkel, akiknek a meglévő ismereteiket felfrissítették, és a hiányosságaikat pótolni próbálták.

Program Tanács” ülések

A „Program Tanács” ülések 2 havonta valósultak meg. Céljuk, hogy a projektvezető irányításával, a konzorciumi partnerekkel a programok áttekintésre kerüljenek, illetve a projekt előrehaladását ellenőrizze és a helyi igényekhez (egyén, család, közösség) igazítsa. A program kezdeti szakaszában, főleg a felmerült kérdéseket sikerült az ülések alkalmával megválaszolni.

 Közösségfejlesztő integrált családi nap

 2018. augusztus 11.

 Családbarát, családot és közösséget erősítő rendezvény. A programok település lakói számára érdekes és szórakoztató tevékenységeket kínál. Az integrált családi nap remek lehetőséget biztosított, hogy a település egésze is részt vehessen a programban, ezért remek lehetőség volt a közösségépítésre. A családbarát, közösségépítő találkozón, több részprogramból álló rendezvényünk nagy sikert ért el a szegregátumban élő családok körében is. A programok a családok minden tagja számára érdekes és szórakoztató tevékenységeket kínáltak.

 

 Közösségépítő nyári tábor

2018. 08.13-16.

A tábor helyszíne Máriapócs, időtartama 2018. 08.13-16 volt.  A négy napos tábor ideje alatt, minden reggel busz hozta és délután vitte vissza Piricsére a táborban résztvevő gyerekeket. Ezalatt egész napos ellátásban részesültek. Számos program fogadta a gyerekeket és kísérőjüket. Csapatversenyek, bűnmegelőzési, drog prevenciós előadás, rendőrségi bemutató, sportfoglalkozások (foci, tay-boksz, tenisz), kézműves foglalkozások. A lelket erősítő, építő programként, egyik délelőtt Papp Nóra zarándok tartott a hitről megindító előadást a hallgatóság legnagyobb örömére. Másik alkalommal, pedig Orosz István atya a Máriapócsi Kegyhely igazgatója egy rendkívüli hittanórával lepte meg a táborlakókat. A Bazilika, és a Kegytemplomban található Könnyező Szűz Mária Kegyképének megtekintése, és ott a hálaadás bearanyozta a napot. Az utolsó nap délelőttjére maradtak az ügyességi csapatversenyek. A tréfás feladatok sok feledhetetlen vidám pillanatot szereztek, a teljes odaadással közreműködő versenyzőknek. 

Bűnmegelőzési, drog prevenciós előadás, rendőrségi bemutató

Thai-box

 Focibajnokság

 Kézműves foglalkozás

 Strandolás

 Tenisz

 Kötélhúzás

 Rendkívüli hittanóra Orosz István atyával

Eredményhirdetés

 Drog prevenció iskoláskorú gyermeket részére

2018.08.13. és 2018.08.15.

A program a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésére, illetve az ezzel összefüggő akut problémák megoldási lehetőségeinek keresésére irányuló mentálhigiénés tréning. Foglalkozásaink során igyekeztünk a résztvevők életkorának megfelelő játékos, interaktív tevékenységekkel, személyes és csoportos megtapasztalásokkal, szituációs gyakorlatok során szerzett élmények útján a résztvevők személyiségét és önismeretét fejleszteni, gyakoroltatni a „nemet mondás” helyzeteit, megismertetni velük a csoporthatás, családi minták jelentőségét, a megelőzési lehetőségeket (elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció területei), és az egyén önvédelmi lehetőségeit.

 Zene suli

2018. szeptember

Projektbe bevont gyermekek részére, differenciált mikro csoportos foglalkozatási forma, a zenei tevékenység megkedveltetése érdekében. A foglalkozásba bevont gyermekek óvodába járnak, ezért a programelem az óvodával együttműködésben valósult meg.

  

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EFOP-1.6.2-16-2017-00015

„Közös úton, közös jövőnkért”

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programmal

 

Második mérföldkő, időszak: 2018.10.01-2019.03.31.

 Megvalósított programelemek részletezve:

 Jelenlét alapú szociális munka

A beavatkozás második fázisaként, elkezdődtek a programok szervezése és toborzása.  A settlement szociális munka folyamatos.  A csillagpont szolgáltatásai és a szociális munkások bázisa jelenleg a csillagszolgáltató ház, amely a telephez közel található, így könnyen megközelíthető a célcsoport részéről. A bevont családok folyamatosan keresik fel a szociális munkásokat az adott problémáikkal. A célcsoport elfogadta a szakembereket. A toborzás egy- egy programelem megvalósulása többszöri emlékeztetésre valósult csak meg. A második mérföldkőben is több száz alkalommal történt családlátogatás.

 A szociális munkások a környékbeli szakemberekkel felvették a kapcsolatot. Az egyénekkel és családokkal kapcsolatban folyamatosan egyeztetnek a járásban dolgozó szociális szakemberekkel, tanárokkal és óvodapedagógusokkal. Heti beszámolót készítenek, amely helyszínen megtekinthető. A projekt iránymutatásában a megadott fejlesztéshez kapcsolatos dokumentáció kitöltése folyamatos.

 Nyíregyházi Állatpark látogatás

2018.11.03

 A Sóstó Zoo Állatpark látogatás a kísérőkkel együtt 67 fővel valósult meg. A gyermekek számára nagy élmény volt, hogy eljutottak az Állatparkba, hiszen eddig nem volt rá lehetőségük, még osztálykirándulás alkalmával sem. Tapasztalatunk szerint a táboros, kirándulós programelemeinknek van a legnagyobb sikere. A gyerekek viselkedésén is látszott, hogy Piricsén kívül nem igazán jártak más helyen. A gyerekek számos új ismeretekkel, tapasztalattal lettek gazdagabbak. Bízva, hogy egy újabb ismerettel lettek gazdagabbak.

 

Baba - mama klubfoglalkozás

 2019 03.20.

 2019 márciusában a szociális munkásokkal és a helyi védőnőkkel együttműködve felkererstük a településen a várandóságuk miatt érintetteket a baba- mama klubba. Melybe 11 fővel tudtunk együttműködni. A Védőnői tanácsadóban a meghívott anyák és gyermekeik részvételével létrejött az első találkozás.Mivel a résztvevőkkel közvetlen, személyes kapcsolat van és a résztvevők is ismerik egymást, zökkenőmentes volt a foglalkozás. Tájékoztatást kaptak a projektről, a kitűzött célokról, a baba mama klubbról. Megbeszélésre kerültek a foglalkozások témái, valamint az időpontok az újbóli találkozásra. Az első foglalkozás témája a család, család fogalma, funkciója, családtípusok, generációs együttélés, családtervezés, családtervezési módszerek. A jelen lévők részére a kisfilm megtekintése után, inetaktív felvilágosítás következett. Ebbe az anyák és várandós hölgyek, is bekapcsolódtak. Ezt követően egy kötetlen beszélgetés következett, melybe igen aktívan bekapcsoldótak az anyukák, hölygek. Saját tapasztalataikat, élményeiket osztották meg egymással.

 Összegzésként elmondható, hogy nagyon jól érezték magukat a résztvevők. Kizökkentek a mindennapokból és így nagy várakozással készültek a követklező találkozásra. 

  Sportnap

2019.02.28

Megendezésre került 2019.02.28-án Foci farsang nevezetű integrációs sport nap. A településen élő felsőtagozatos diákok körében nagyon népszerű volt az esemény. Az alsó tagozatos diákok csak jelenlétükkel tisztelhették meg a rendezvényt.Összesen 12 csapat mérette meg tudását, külön fiúk és külön a lányok 4 fős csapatokkal. Előzetesen sorsolás során került összeállításra a csapat összetétele.Voltak szeresncsés és kevésbé szerencsés összeálítások, de ezek a gyerekek kedvét egyáltalán nem szegték meg. Mindenki elszántan küzdött a továbbjuás és győzelem érdekésben. nagyon izgalmas mérkőzést láthattunk.

A rendezvény csapatjátékra nevelete a tanulókat. Volzak akik elkeseredetten álltak a vereség miatt. Bennük erősíteni kellett, hogy a részvétel a fontos nem a győzelem. Külön kerültekl díjazásra a fiúk, lányok. A település számára kiváló integrációt elősegítő rendezvény volt, melyen a szegregátumban élő gyerekek nagyon jól érezték magukat.

 Egészségügyi szűrések

2019.03.11.

Megvalósításra került az első éves egészségügyi szűrés 2019.03.11-én. Hosszas toborzási folyamatot követően került sikerült a célcsoportot rábeszélni a szűrésen való részvételre. kardiológiai, nőgyógyászati, és urológiai szűréssel egybekötött tanácsadás valósult meg. Ezek azok a területek, amelyek népbetegségként vannak számon tartva. Veszélyeztetik a társadalmat a szív és érrendszeri megbetegedések, nőgyógyászati, urológiai problémák. Szakorvosok végezték a tanácsadást és a szűréseket. A kardiológiai szűrésre volt a legnagyobb létszámban a jelentkezés. Elmondható, hogy a bevont célcsoport egészségügyi állapota rossz volt. A dohányzás, elhízás nagy létszámban jelen volt. A csoport korábban nem járt rendszeresen szűrésekre, nem foglalkoztak az egészségükkel. Az urológiai vizsgálatra nem jelentek meg a férfiak, mert elterjedt, hogy nem a legkedvezőbb módon fogják őket vizsgálni. Pont a hererákkal és a prosztatarákkal veszélyeztetett célcsoport nem vett rész a szűrésen. Helyettük a tartalék listán lévő személyek lettek leszűrve. Tapasztalat szerint a jövő évi szűrésekre szélesebb látókörű tájékoztatással kell a szociális szakembereknek készülniük. A szegregátumban élő családok egészségügyi csomagot kaptak, melyet a szociális szakemberek adtak át a családok részére. A csomagok egészségük és személyi higiénia megőrzését elősegítő anyagok voltak.

Takarító képzés és tréningek

Betanított takarító

2019.03.25.

A betanított takarító képzéshez 2019.03.06-án toborzás volt, 03.14-én pedig tájékoztatást kaptak a képzésről, akik alkalmassági vizsgán vettek részt. A képzéshez szükséges tesztet 15 fő jó eredménnyel töltötte ki. A betanított takarító képzés sikeresen elindult 03.25-én Piricsén a Csillagházban. Első alkalommal aláírták a képzési szerződés, megismerkedtek az oktatóval, átbeszélték a feltételeket, feltehették a kérdéseiket az oktató részére. A képzés 240 órában (72 óra elmélet és 168 óra gyakorlat) valósult meg. Rendszeresen vezették a jelenléti ívet, hiányzásokat, tananyag egységeket. Az oktató a képzésben lévők fejlődését haladási naplóban rögzítette. A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a tisztítás technológia szakma fogalmát, kommunikációs szabályokat, a takarítás etikai szabályait, gyakorlatban pedig különféle felületek tisztítási eljárásait. A gyakorlati képzésit a helyi önkormányzat fenntartásában álló közintézményekben a közterületeken sajátíthatják el. Betanított takarító képzés szakmai záró beszámolóval fejeződött be. A képzés ideje alatt a képzésben résztvevők, megélhetési támogatást kaptak.

  Tréningek

Az alábbi tréningek valósultak meg a célcsoportok részvételével:

-           Életvezetési és háztartásvezetési kompetenciák fejlesztése tréning

-           Konfliktuskezelési Tréning

-          Felelősségteljes családtervezés tréning

-          Tréning maraton

-          Áldozattá válás megelőzése tréning

  Zene suli

A Zene suli foglalkozás 4 alkalommal valósult meg a program ideje alatt. A szegregátumban élő óvodás korú gyermekek fejlesztését kívántuk elősegíteni. A foglalkozások témái különböző tematikára épültek fel: ének és mozgás összekapcsolása, közös játékon keresztül a szociabilitás, zenei ízlés formálása. A zenei anyagon keresztül történt a hallás, ritmusfejlesztés, testi kondíconális egyensúlyozó képesség, ritmikai képesség, zenei érdeklődés felkeltése, esztétikai élmény nyújtása, megismerő folyamatok fejlesztése. Szókincsbővítést is sikerült elérni. A gyerekek jól érezték magukat a foglalkozásokon, aktívan bekapcsolódtak a feladatokba.

   Jogi tanácsadás

A programban 16 fő részére jogi tanácsadás lehetőségére került sor 12 alkalommal. általánosságban elmondható, hogy a szegregátumban élőknek, szinte kivétel nélkül van jogi problémájuk. Elterjedt a különböző bankok, pénzügyi szolgáltatók, lakossági közműszolgáltatók felé fennálló tartozások. Több évre visszamenőleg, meglévő és azokra vonatkozó kamatokkal együtt. Kevés az ott élők jövedelme, így a megélhetéshez szükséges pénzösszeg nem fedezi a rezsiszámlák kiegyenlítését, felhalmozódik a tartozás. Mivel nincs elég jövedelmük, ezért nem tudnak pénzhiány miatt jogi szakemberhez, ügyvédhez fordulni. Előfordult, hogy az ingyenes jogi tanácsadást igénybe vennék, de szégyellik a szociális helyzetüket. Alapvető célkitűzés volt, hogy minél többen részt vegyenek a programban és segíteni tudjuk az adott problémákat, megoldást találjunk rá. Gyakori probléma, hogy többeknek problémája van a szomszéddal, környezetükben élőkkel, aminek oka a lakhatási körülmények kifogásoltsága. Gyakori a rágcsálók és kóbor ebek felbukkanása is.

 Programtanács Ülések

A „Program Tanács” ülések 2 havonta valósultak meg a 2. mérföldkő keretében. Cél, hogy a projektvezető irányításával, a konzorciumi partnerekkel a programok áttekintésre kerüljenek. A projekt előrehaladását ellenőrizze és a helyi igényekhez, pl: egyén, család, közösség igazítsa. A megbeszélések alkalmával a szakmai és pénzügyi előrehaladás megbeszélésre minden esetben sor került. Eredményes tapasztalat és véleménycsere valósult meg. A tervezett módosításokat be kellett illeszteni a projektbe majd ezeket megküldeni az irányító hatóság részére.

 Tisztasági akciók

„TESZEDD” AKCIÓ

Az országos „TESZEDD” akció idején több konténer került kihelyezésre a szegregátum területén. A portáikon, környezetükben lévő szemeteket ezekbe a konténerekbe helyezték el. A szociális munkások motiválták a célcsoportot. Sokan önkéntesen is bekapcsolódtak, nagy segítség volt az önkormányzat által megjelent közmunkások is. Cél, hogy minél több ember megtanulja, hogy felhagyjon a szemeteléssel, tisztán tartsa környezetét. Felismerjék az önkéntesség fogalmát, fontosságát.

Rágcsáló- és Rovarirtás

A szemétszedési műveletet követően, 2019.03.26-án rágcsáló és rovarirtás történt a szegregátumban. Az irtást a lakosság ingatlanjain és a közterületeken végezték el. Legtöbben örömmel fogadták az irtást, 51 lakóingatlanban végezték el. Az irtást a program, során, többször is el kellett végezni, mivel nagyon veszélyeztetett a terület.

 Workshop, szakmai nap és műhelymunka

Az első szakmai nap 2018.12.01-én valósult meg 40 fő részvételével. Helyi szereplők közötti párbeszéd segítése, erősítése, szakmai segítségnyújtás, a projekt megvalósításában együttműködő személyek szakmai segítése jellemezte.

Helyi szakemberek,pedagógusok, óvópedagógusok, szociális munkások, egyéb területen dolgozó szakemberek részvételével valósult meg. A célcsoport problémát ismerő, megoldások keresésében és megvalósításában tapasztalatot szerzett szakemberek hiteles közvetítésével hasznosítható információkhoz, jó gyakorlathoz jutottak a résztvevők. Szakmai műhelymunka 15 fő részvételével valósult meg.

 Potenciális foglalkoztatókkal kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során érzékenyítés

Más forrásból sikerült a komplex telepprogramban bevont családok gyermekeit egy üzemlátogatásra elvinni. Megismerkedhettek a gyerekek egyes tejtermékek készítésének folyamatával. A foglalkoztatókkal kötetlen beszélgetés keretein keresztül, megismerkedhettek a munkahelyi szokásokkal, elvárásokkal. Az üzemlátogatás jó hangulatban telt, a végén a gyerekek kaptak kóstolót az üzemben létrehozott termékekből.

 

Befejezett képzéseink:

 

 Takarító képzés 

 2019.03.25.-én 15 fő -2019.05.08. 

  vizsga:2019.05.13.

 

  Kézműves térkőgyártás képzés 

 2019.06.03-án indítottuk el (14 fővel)

 2019.06.27-én szakmai záró 14 fővel

 

 Családellátó OKJ képzés

 2020.10.27-én indult, 25 fő bevonásával,

 2020.12.21-én zárult, 22 fő

 

 Erdőművelő OKJ képzés

2020.12.22-én indult, 25 fő

 2021.02.08-án OKJ vizsgával zárul.

 

  

3. mérföldkő 2019.04.01-2020.12.29

 • Közösségfejlesztő Családi nap,

• Sport nap,

• Közösségfejlesztő Integrált Táborok,

• Egészségügyi szűrések,

• Betanított térkőgyártó képzés,

• Családellátó képzés,

• Erdőművelő képzés,

• Rágcsáló és rovarírtással egybekötött tisztasági akciók,

• Jogi tanácsadás,

• Gyermeknevelés klub,

• Baba-mama klubfoglalkozások,

• Nyári iskola,

• Tréningek, mediáció,

 • Adománygyűjtés, és kiosztás 

 2020-as évben a járványügyi helyzetben szükséges volt az eddigi megszokott kapcsolattartási formáinkon változtatni. A tavaszi és az őszi járványhullámban online és telefonon történt az elsődleges kapcsolattartás a kliensekkel. A szociális munkások közösségi oldalakon keresztül tartották a kapcsolatot a célcsoporttal. Sok esetben ez gyorsabb segítséget jelenttet a bevontak számára. A tavaszi időszak kijárási korlátozásánál nagy segítség volt a célcsoportnak, hogy a szociális munkások ellátták őket jó tanácsokkal. Akár a gyermekek otthoni tanulásával, akár a higiéniai kérdésekkel kapcsolatban. A tervezett programok közül sokat nem tudtunk megvalósítani, ezért egy szerződésmódosítási igényt tervezünk beadni az Irányító Hatóság felé.

  

 

4. mérföldkő 2020.12.30-2021.09.28

 •Közösségfejlesztő integrált családi nap

• Közösségfejlesztő Integrált tábor

• Egészségügyi szűrések;

• Rágcsáló és rovarírtás

• Sport nap

•Baba mama klubfoglalkozás

•Olvasó klub

•Workshop

 

 Az alábbi tréningek valósultak meg a célcsoport részvételével:  

•Életvezetési és háztartásvezetési kompetenciák fejlesztése tréning

•Konfliktuskezelési Tréning

•Felelősségteljes családtervezés tréning

•Tréning maraton

•Áldozattá válás megelőzése tréning

•Mediálás