Ma 2024. június 22. szombat, Paulina napja van.

Az előkészítő tevékenységek, mint a célcsoport kiválasztása, az együttműködő partnerek és szakmai megvalósítók kiválasztása, szükségletfelmérés elkészítése a kiindulópont.

A program során a szociális szakemberek képzéséhez szükséges szakmai anyag összeállítása.

A partnerek hatékony együttműködése, fejlesztése érdekében a célcsoport közös elérése, a célcsoport tagjaival dolgozó szakemberek közös gondolkodásának megalapozása, összehangolása.

Az érintett célcsoportba tartozók széles körének a programban rejlő lehetőségek felvázolása, a program iránti érdeklődés felkeltése, vonzóvá tétele. Hozzásegíteni a célcsoportot a jövőjük szempontjából pozitív döntések meghozatalához.

Nyírtelek és Nagycserkesz vonzáskörzetében élő 10-18 éves korú általános és középiskolás roma lányok körében helyzetelemzés és szükségletfelmérés. A Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével önkéntes nyilatkozat és kérdőív kitöltésének segítségével igényfelmérést kell végezni arról, hogy a célcsoport körében milyen általunk felkínált képzési terület iránt mutatnak érdeklődést. A felmérés eredménye mutatja meg, hogy milyen képzésekre van igény. A mintavétel 70 fő bevonásával történik, önkéntes alapon, szülői hozzájárulással. A 33 db nyilatkozat beérkezését, az elemzés és kiértékelés követte.

A feldolgozás alapján 20 fő rászoruló, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű roma lányt vontunk be programunkba. A kérdések arra vonatkoznak a megkérdezett célcsoport körében, hogy melyek azok az általunk felsorolt tevékenységek és szabadidős foglalkozások, melyeken a program ideje alatt szívesen részt vennének. Külön kitérünk a nyilatkozatban a roma származásra és életkorra. 

A helyzetelemzés tartalmazza a lakóterületek külső részeinek megoszlását, lélekszámát, területi elhelyezkedését. Választ kapunk arra, hogy a választott célcsoport hogyan, miként és milyen területeken helyezkednek el a pályázati programhoz való kapcsolódásuk és bevonásuk szerint. A települések társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések. A munkanélküliek nagy része közmunka programban vesz részt.

A szükségletfelmérésnél bevonásra kerül egy fő programvezető és egy fő szakmai vezető, akik helyismerettel rendelkeznek. Munkájukra a két település nagy területi lefedettsége miatt van szükség, főleg Nyírtelek és vonzáskörzete. Az elejétől a program zárásáig és elszámolásáig közreműködnek a program zavartalan és sikeres megvalósításában. A programvezető koordinálja a célcsoport és a szakmai megvalósítók munkáját, elkészíti a pénzügyi elszámolásokat és szakmai beszámolókat. A szakmai vezető szakvizsgázott egészségügyi szociális munkás, aki kapcsolatot tart a programvezetővel és a vezető mentorral, közvetlenül segíti munkájukat. Helyismerettel rendelkezik, évek óta a célcsoport körében dolgozik.

Elengedhetetlen a környezettudatos munkafeltételek végiggondolása, programba való beépítése, továbbá az esélyegyenlőségi szempontok kialakítása (faji, vallási hovatartozás, diszkrimináló jellegétől való teljes mértékű elhatárolódás, illetve célunk az előítéletek csökkentése).

 

A projektben dolgozó mentorok szerepe elengedhetetlen, akik segítik a lemorzsolódás csökkentését a lányok körében, háttértámogatást biztosítanak a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében. A szociális munka az egyenrangúságra, tiszteletre épül.

A kiválasztott szakemberek és a célcsoport (a roma lányok) részéről pszichológiai tesztek (Raven féle intelligencia teszt, Buss-Durkee féle Agressziót Mérő Kérdőív) kerülnek felvételre a további munka előkészítése érdekében.

A program ideje alatt heti egy alkalommal a négy női mentor biztosításával bevonásra kerül a célcsoport. Összesen 20 fő rászoruló, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű roma lány.  A mentorálásra lehetőséget biztosítunk egyéni és családi formában. Egyéni mentorálásra a program ideje alatt 96 alkalommal biztosítunk lehetőségek, családi mentorálásra pedig összesen 24 alkalommal. A mentorok segítségére van a szakmai vezető, aki napi szinten találkozik a gyerekekkel, a fiatalokkal és a szülőkkel. Közreműködik a toborzásban is.

A mentorok a program során egyéni esetkezelést folytatnak, mely a kliens és a segítő kapcsolatán alapszik. A szociális munkás kezdeményezi a kapcsolatot, de soha nem erőlteti. A segítő elmondja, hogy miben tud segíteni, de tilos a klienst hitegetni. A kliens aktív részvétele elengedhetetlen a segítő folyamatban. A szociális munkás alternatívákat kíván megoldásnak, de a kliens mindig maga dönt és vállalja is a felelősséget. Érdemes esetnaplót vezetni, hogy a folyamatot lehessen követni, a feladatokhoz, célkitűzésekhez időpontokat rendelni.

Az első interjú a segítő tevékenységnek egy olyan nyitánya, amely messzemenően meghatározza a segítő munka egészének alakulását. Olyan többrétű tevékenység, amelyben nem választhatók szét az élettörténeti előzmények a jelen körülmények, a szociális erőtér feltérképezése. Ezek együttesen meghatározóak a kliens életében a segítő munka folyamatában. Az elő interjú 30-60 perces beszélgetés, ami négyszemközt zajlik. Megismerjük személyes igényeit, megbeszéljük a további munka kereteit és persze oldjuk a feszültséget. Közösen meghatározzuk az elérendő célt és meghatározzuk a célhoz vezető út lépéseit, majd összegezzük a problémát. Egyenrangú megállapodás születik a kliens és a szociális munkás között a szolgáltatások igénybevételéről és a támogatások lehetőségeiről. Semmi nem erőszak, dönthet belátása szerintés a továbbiakban is fontos az önkéntesség hangsúlyozása.  A beszélgetés alapján a szociális munkás a klienssel egyeztetve gondozási tervet készít. Kitűzik a problémák megoldásának sorrendjét, tervet készítenek feladatokra, határidőkre. A segítő munka folyamán nagyban támaszkodunk a kliens életterében jelenlévő személyekre, ezért elkészítjük a kliens genogramját és eco-map-ját. A térképek elkészítésével világos képet kapunk a jelen kapcsolati viszonyáról. Majd információt gyűjtünk a mobilizálható forrásokról, potenciális segítőkről.

A mentorok kiválasztása, figyelembe véve a végzettségeket a következőképpen alakul:

Egy fő középfokú végzettségű (érettségi), 46 éves roma származású nő, aki külterületen él, jelenleg munkanélküli. Jelentős szerepet tölt be a roma közösségen belül. Személyes példájával erősíti az iskolázottság előnyeit a lányok körében.

Egy fő helyismerettel rendelkező tanító, szakvizsgázott mentálhigiénés, 48 éves női szakember. Jelenleg Nyírteleken tanítónő.

Egy fő 30 éves pedagógus nő, szociális munkás, grafológus, helyismerettel rendelkezik, az Egyesület munkáját 2009-től segíti. 6 éve közreműködik Biztos Kezdet Program keretében gyerekek esélyteremtését támogató programban. Ismeri a célcsoportot. Jelenleg szociális területen dolgozik.

Egy fő 53 éves nő, szociális munkás, szociálpedagógus, jelenleg a helyi Szociális Szolgáltató Központ vezetője. Mindennapi kapcsolatban áll a célcsoporttal, gyermekvédelem és családsegítés területén egyaránt.

A mentorok havi szinten szakmai beszámolót készítenek, melyet a szakmai vezető felé továbbítanak. A mentorálások a családoknál, a helyi iskolákban történnek, ezért a mentorok részére útiköltség térítést fizetünk, mert a helyszínek nagy távolságra helyezkednek el egymástól. Nyírtelek, Dózsaszőlő, Ferenctanya, Nagycserkesz, Gyulatanya, Görögszállás, Belegrád, Füzesbokor, Szekeresbokor, Alsó és Felsősóskút településrészek.

Tájékoztató füzet elkészítését tervezzük, melyet a mentorálások alkalmával a célcsoport felé eljuttatunk. A tájékoztató füzet segítséget nyújt a célcsoport és a mentorok közötti kapcsolattartás alkalmával, részletesen leírásra kerül, mi is a mentorálás, szerepe, célja, miben nyújtanak segítségek a mentorok, hogyan tudják segíteni a munkáját a mentornak, hogyan tudnak együttműködni a lányokkal és a családdal.

A célcsoporttal foglalkozó szociális szférában dolgozó szociális szakemberek, mentorok számára képzés szervezése, melynek célja a roma közösségben végzett munka specialitásának elsajátítása, a romákkal való bánásmód elsajátítása. Az attitűdformáló képzés 4 órás időtartamú, 2 fő tréner közreműködésével. 5 fő részére (1 fő vezető mentor, 3 fő mentor, 1 fő szakmai vezető), akik mentorként működnek közre. Őket irányítja egy már képzett szociális szakember, mentor a tagja a szakmai megvalósítóknak. A képzés egy jól strukturált, a résztvevő csoporttagok saját tapasztalataira, aktivitására építve, kisebb (1 órás) modulokban segíti a szociális munkát, egyéni esetkezelést. Helyszín: Szociális Szolgáltató Központ Nyírtelek

1.       Csoport működtetése

A csoport működtetése a program ideje alatt 17 alkalommal. A csoportfoglalkozások ideje és időtartama függ a foglalkozás fajtájától.

1.       alkalom: Személyiségfejlesztő és önismereti tréning 10 fő részére, kettős vezetéssel

2.       alkalom: Személyiségfejlesztő és önismereti tréning 10 fő részére, kettős vezetéssel.

3.       alkalom: Személyiségfejlesztő és önismereti tréning 10 fő részére, kettős vezetéssel

4.       alkalom: „Identitásom” előadás: Kiss (Orsós) Zsuzsa biológusdoktor, egyetemi adjunktus, az MTA első cigány doktori ösztöndíjasa.

5.       alkalom: Team megbeszélés klub formában, melynek résztvevői a célcsoport tagjai és a mentorok

6.       alkalom: Pályaorientációs tanácsadás szakember segítségével, 10 fő részére, melynek időtartama 2 óra. 

7.       alkalom: Életvezetési tanácsadás szakember segítségével, 10 fő részére, melynek időtartama 2 óra.

8.       alkalom: „Találd ki, ki vagyok?” – egymást erősítő nap, 15 fő részére, melynek időtartama 2 óra.

9.       alkalom: Team megbeszélés klub formában, melynek résztvevői a célcsoport tagjai és a mentorok.

10.    alkalom: „Mi leszek, ha nagy leszek?” – játékos, interaktív csoportfoglalkozás szakember segítségével, 15 fő részére, melynek időtartama 3 óra.

11.    alkalom: Munkaerő-piaci ismeretek, munkaerő-piaci tanácsadás, motivációs ismeretek átadása csoportos formában, 30 fő részére. Célja: A munka, mint szükséglet létmeghatározása. Időtartam 2 óra.

12.    alkalom: Drogprevenció, bűnmegelőzési, családon belüli erőszak megelőzése előadások formájában 10 fős csoportoknak. Időtartam 2 óra.

13.    alkalom: Konfliktuskezelő tréning 10 fő részére, melynek célja, hogy segítse a célcsoport tagjait, az elszigetelt környezetükben csökkenteni az erőszakszintet a túlélésük érdekében, továbbá, hogy saját életükben is bánni tudjanak az erőszakkal, tudják indulataikat kezelni. Segítse a résztvevőket a konfliktusaik kreatív, erőszakmentes megoldásában. Nyújtson alternatív megoldási módokat a résztvevők számára. Célja, hogy a résztvevők megismerjék az erőszakmentes viselkedés jellemzőit, a konszenzuson alapuló döntéshozatalt. Nyitottabbak legyenek az új információk befogadására, az agresszív erőszakkal szembeni eljárások, módszerek, lehetőségek megtanulására, elsajátítására.

14.    alkalom: Team megbeszélés klub formában, melynek résztvevői a célcsoport tagjai és a mentorok.

 

-Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, melybe bevonhatók az áldozatvédelemben, érdekvédelemben jártas szervezetek szakemberei és tapasztalati szakértők

Egyesületünk 2010-től bekapcsolódott hazai és nemzetközi viszonylatban az emberkereskedelem elleni küzdelem kampányba, melyben prevenciós munkát kezdtünk el és jelenleg is folytatjuk. Azt általunk fejlesztett módszertan segítségével tréningek kerülnek megvalósításra.

Az emberkereskedelem áldozataival kapcsolatba kerülő szakemberek részére szervezett tréning, összesen 10 fő részére. Elméleti és gyakorlati tudás javítása, annak érdekében, hogy képessé váljanak az áldozatok azonosítására, a részükre történő segítségnyújtásra és védelemre. Helyszín: Szociális Szolgáltató Központ Nyírtelek

Gyerekek és fiatalok körében (10-18 éves lányok) 2 alkalommal kerül lebonyolításra. Az első alkalommal a tréninget a 10-14 életévig lehet megtartani, 10 fő részvételével, a másik tréning 15-18 éves korú lányok számára 10 fő részvételével, mivel a tartalom nem azonos a kétféle korosztály felé. A szakmai tananyagunk ugyanígy több korosztály számára került kidolgozásra, figyelembe véve az iskolai szintet és a korosztályt.

  • -Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés
  • -Sport és egyéb aktív szabadidős tevékenységek
  • -Művészetterápiás foglalkozás
  • -Az iskolai felzárkózást és a tanulást segítő csoportos vagy egyéni foglalkozások
  • -A súlyos szociális hátrányokkal küzdő gyerekek számára természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében

 Eredmények

Indikátor

Célérték

Mértékegység

A projektben dolgozó mentorok száma, akik háttértámogatást biztosítanak a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében

4

A célcsoport számára szervezett és megtartott rendezvények, események száma

17

alkalom

A projekt eredményeiből közvetlenül részesülő 10-18 éves lányok száma

20

A projekt eredményeiből közvetlenül részesülők közül roma származásúak száma

20

 

 

 Ütemterv

Tevékenység

Időtartam

Alkalmak száma

Szükségletfelmérés

2015.11.01. – 2015.11.20.

1

Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára

2015.12.01. – 2016.06.30.

120

Csoport működtetése

2015.12.01. – 2016.06.30.

17

Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, melybe bevonhatók az áldozatvédelemben, érdekvédelemben jártas szervezetek szakemberei és tapasztalati szakértők

2015.12.01. – 2016.06.30.

3

Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés

2015.12.01. – 2016.06.30.

6

Sport és egyéb aktív szabadidős tevékenységek

2015.12.01. – 2016.06.30.

15

Az iskolai felzárkózást és a tanulást segítő csoportos vagy egyéni foglalkozások

2015.12.01. – 2016.06.30.

12

A súlyos szociális hátrányokkal küzdő gyerekek számára természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében

2015.12.01. – 2016.06.30.

13