Ma 2020. április 04. szombat, Izidor napja van.

EFOP-1.6.2-16-2017-00015 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)

„Közös úton, közös jövőnkért” – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programmal

 

 

A projekt elsődleges célja Piricse szegregált lakókörnyezetében, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű és roma emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A program a társadalmi-gazdasági-szociális hátrányoknak leküzdése, felszámolása érdekében komplex megközelítést alkalmazva szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási feltételeinek a javítását.

A programot a Piricsén élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, hátrányos helyzetű egyének (gyermekek, fiatalok, felnőttek) és családok felzárkózásának a segítése, támogatása érdekében tervezzük megvalósítani (összesen 523 fő, KSH adatok alapján: 1. szegregátum (Dózsa György utca - névtelen utca - Petőfi u. - Béke u.), 2. szegregátum (Hámán Kató u. - Ady Endre u. - névtelen u.), 3. szegregátum (Jókai u. - Ságvári u.).

Az 1. és 2. szegregátum is hasonlóan rossz mutatókkal rendelkezik. A program elsődleges célcsoportjába, a KSH mutatók alapján, alegnagyobb 1. szegregátumban(Dózsa György utca - névtelen utca - Petőfi u. - Béke u.) élő, halmozottan hátrányos helyzetű (alacsony iskolai végzettség, tartós munkanélküliség), jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok tartoznak. Célunk, hogy a már generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a bevont egyének, családok fejlesztésével biztosítható legyen az egyén, a család, de hátrányos helyzetű közösség felzárkózásának segítése.

A projekttevékenységekkel igyekszünk elősegíteni, hogy a kijelölt terület, szegregátum élhetőbbé váljon és Piricse Község egyenrangú településrészévé váljon.

A projekttevékenységek hozzájárulnak a társadalmi mobilitáshoz. A lépcsőzetes és fokozatos felzárkózás biztosítva van, a komfortfokozat emelés és öngondoskodásra alkalmassá vált családok nem szegregált lakókörnyezetbe való kiköltöztetésével az egyéni fejlesztési tervek keretében megjelenik.

Célunk, hogy együttműködve az egyénekkel, családokkal, közösségekkel segítsük az akcióterületünkön élők mentális és fizikális életük javítását. Mindehhez elengedhetetlen az egyének, családok és közösségek akarata, cselekvése.

Cél, hogy a generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a bevont személyek olyan családok tagjai legyenek, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése.

A halmozottan hátrányos helyzetűek súlyozott, halmozódó problémái: munkanélküliség, mélyszegénység, rossz anyagi körülmények, kritikus szintű egészségügyi állapot, adósságspirál korlátozza az egyének, családok aktivitását, szinte ellehetetlenítve a társadalomban való részvételét, a mélyszegénységből való kitörését. Kiemelten fontos a részvétel, az egyéni akarat és a környezet. Gyakran nem is az adott élethelyzet, hanem a társadalom, a közeg tesz kirekesztetté.

Éppen ezért tervezett programunk a település egésze számára is prioritást élvez. A település vezetőjeként úgy vélem, hogy Községünk egésze számára fontos az érzékenyítés, a lakosság tájékoztatása. Vezetőként úgy vélem, hogy a tervezett programelemek megvalósításával, mind a kijelölt akcióterületünket, mind a településünk egészét tesszük élhetőbbé lakhatóbbá. Településünk lakossága „érzékenyebbé” és elfogadóbbá válik, erősítve ezzel megtartó erejét és vonzóvá válik fiatalok, nagycsaládosok számára.

Kiemelten kezeljük a szinergia megteremtését a vonatkozó akciótervekkel és operatív programokkal, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával, Egészségügyi Ágazati Stratégiával, Nemzeti Drogellenes Stratégiával, illetőleg az EFOP akcióterveivel.

A projekttevékenységek segítik, hogy a 1. szegregátum leszakadási folyamata megálljon és elindulhasson azon az úton amely eredményeként egyenrangú településrésszé váljon.

A projekttevékenységek segítik a társadalmi mobilitást, a lépcsőzetes és fokozatos felzárkózást.

A megvalósítás helyszínei az 1. szegregátum (Dózsa György utca - névtelen utca - Petőfi u. - Béke u.), illetve Piricse egész települése.

A projekt tervezett összköltsége: 199 990 000 Ft

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01.-2020.12.31.

A fenti célok megvalósítását komplexen kívánjuk megvalósítani,36 hó időtartam alatt (2018.01.01.-2020.12.31.), összesen 199 990 000-Ft költségvonzattal.

Projektünk szakmai elvárásai:

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Az eredmény leírása

Mérték-egység

Minimálisan elvárt eredmény

Eredmény elérésének időpontja

Eredmény igazolás módja

Programba bevontszemélyek száma

100

102 fő

2020.12.31.

Együttműködési szándéknyilatkozat

A program keretében támogatott képzésben résztvevők

A program keretében támogatott képzésben résztvevő célcsoporttagok aránya.

80 fő

2020.12.31.

Felnőttképzési szerződés

A program keretében támogatott képzést eredményesen elvégzők

A program keretében támogatott képzést eredményesen elvégző célcsoporttagok aránya

50 fő

2020.12.31.

Tanúsítvány

OKJ bizonyítvány

A program keretében egészségügyi szűrés, szakellátásban részesültek

A program keretében egészségügyi szűrés, szakellátásban részesült célcsoporttagok aránya

50 fő

2020.12.31.

Jelenléti ív

Az egyéni fejlesztési terv kezdetétől számított 3 éven belül legalább 3 hónapot folyamatosan foglalkoztatásban töltő személyek

A programba bevont aktív korúakhoz (16-54 éves) viszonyítva, az egyéni fejlesztési terv kezdetétől számított 3 éven belül legalább 3 hónapig foglalkoztatottként, közfoglalkoztatottként, önfoglalkoztatóként, vállalkozóként, őstermelőként vagy más formában munkajövedelemhez jutók aránya.

17 fő

2020.12.31.

Időközi/záró beszámoló/projekt fenntartási jelentés és munkáltatói igazolás

Átfogó cél 

Célunk a projekt hosszú távú hasznosulása, hogy a megvalósítani tervezett tevékenységek jól szolgálják fejlesztési stratégiát.

Programunk céljainak tervezésekor a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célkitűzéseit tartottuk szem előtt:

-         Felzárkózás elvű fejlesztéspolitika: a településünkön kiemelten fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetűek felzárkózását segítő programok tervezését, a társadalmi felzárkózás biztosítását Piricsén. Ezt a célunkat Helyi Esélyegyenlőségi Programunkban is megfogalmaztuk.

-         Integráció elve: célunk, hogy projektünk egyszerre feleljen meg a kisebbségek iránti érzékenyítés és befogadás, valamint a demokrácia európai elveinek.

-         Komplexitás és koncentráció elve: célunk, hogy projektünk területileg, tartalmilag, időben, eszközrendszerben és erőforrásaiban is összehangolt, egymást kiegészítő, erősítő elemekből álljon, amely során a település erőforrásait teljes mértékben „kiaknázhatjuk”.

-         Innováció és fenntarthatóság elve: projektünknek már a tervezésekor is hangsúlyosan figyelembe vettük, hogy a tervezett szolgáltatások a projekt zárását követően is fenntarthatóak és biztosíthatóak legyenek mind a célcsoport, mind a település egésze számára. Programunkat nem projektszerű működésformában kívánjuk fenntartani. Hosszú távon eredmény csak akkor érhető el a tervezett szociális innovációs kezdeményezésektől, ha azok tapasztalatai révén a jogi szabályozás, az intézményi struktúrák is fejlődnek.

-         Fokozatosság elve: célunk, hogy a projektben tervezett innovációk a település társadalmi szolgáltatási rendszerének a részévé váljon. Programunkban elsőbbséget élveznek a probléma gyökeréhez nyúló intézkedések. Célunk, hogy a szegénység átörökítését megakadályozzuk, megállítsuk.

-         Személyes felelősségen és részvételen alapuló programok elve: célunk, hogy a települési akarattal párhuzamosan az érintettek aktivitását, személyes részvételének előmozdítását, az önmaguk és családjaik helyzetéért viselhető felelősség megerősítését is elősegítsük.

-         Közösségi részvétel és támogatás elvének érvényesülése: célunk, hogy a felzárkózást segítő programok tervezésébe, koordinálásába és megvalósításába aktívan és hatékonyan bevonjuk a célcsoporttagokat, a roma közösségeket, valamint a helyi önszerveződések és a közigazgatás képviselői.