Ma 2020. április 10. péntek, Zsolt napja van.

 

EFOP-1.4.4-17”BARI SHEJ- Nagylány-„Szalmaszál- Pozitív jövőkép”

 

A projekt során elsődlegesen, Piricse településen élő hátrányos helyzetű 10-18 éves roma lányok részére (20 fő) kívánjuk a tervezett fejlesztéseket biztosítani, akiket a családi és lakhatási körülmények, a rossz anyagi háttér miatt a lemorzsolódás veszélye leginkább érint. Többszörös diszkrimináció sújtja a roma nőket, akiknek nem csak az etnikai, hanem a nemüket érintő kirekesztés is érint. Az iskolai végzettségük, foglalkoztatottsági szintjük, egészségügyi állapotuk is alacsonyabb, mint a roma férfiaké. A veszélyeztetettségük nem kap elég hangsúlyt napjainkban, így például az emberkereskedelem, a prostitúció áldozatává válásuk, a kiszolgáltatottságuk, és a még mai napig gyakran előforduló szinte még gyermekként történő férjhez adásuk. Ezeknek a veszélyeztetettségeknek az alapvető forrása az alacsony iskolai végzettség és az ebből következő nehéz elhelyezkedés a munkaerő-piacon. Ezért is fontos, hogy minél fiatalabb korban támogatást kapjanak az iskolai és munkaerő-piaci esélyeik növelésére. 

Másodlagos célcsoportunk a bevont lányok közvetlen családtagjai, összesen 30 fő. Nem utolsó sorban pedig azok a nem roma lányok, akik szintén hátrányos helyzetben élik a mindennapjaikat és korai iskolaelhagyással veszélyeztetettek, összesen 10 fő. 

Ismeretterjesztő plakátokkal a település számos helyén kifüggesztett programismertetőkkel, valamint együttműködő partnereinkkel szoros kapcsolatban tudunk minél több családot bevonni a programokba. 

A családokkal való személyes beszélgetések és találkozások alkalmával tudtuk feltárni igényeiket. Nagy segítségünkre van a helyi települési és a helyi roma önkormányzat, segítenek a célcsoport toborzásában. A helyi szociális szakemberek (védőnő, családsegítő) helyi szinten a célcsoport elérésében, felkeresésében nagy segítségünkre vannak. Konkrét segítőnk a helyi általános iskola, mivel a gyermekekkel ők állnak napi szinten kapcsolatban. Egyeztetve az éves programjaikban, segítve az Egyesület munkáját. Az önkéntes nyilatkozatok kitöltéséhez nagyban hozzájárulnak, ahhoz hogy a szóró és tájékoztató anyagok időben és helyben kerüljenek elhelyezésre. Célzott célcsoport kiválasztásánál nagyban szerepet játszanak, segítséget adnak, meghatározzák és Az eltérő kulturális értékek és normák beilleszkedési zavarokat okoznak a társadalomban, melyek konfliktusokhoz vezetnek. Ezeknek a problémáknak a kezeléséhez speciális módszereket és programokat szükséges megvalósítani, melyek sok esetben hiányoznak. Egyesületünk évek óta aktívan részt vesz a fenti problémák megoldásában, a ROM-ISK-15 programunk Nyírtelek és Nagycserkesz településekre orientálódott, ROM-ISK-16 programunk jelenleg is folyamatban van a két településen. Továbbra is szeretnénk minél több olyan településen segítséget nyújtani ahol szükség van a fiatalok felzárkóztatásra, motiválására, a saját kultúrájuk és a hagyományaik megismertetésére és megőrzésére, és arra, hogy a társadalmi kirekesztettségük minél alacsonyabb legyen. A megvalósítani kívánt programban olyan település szeretnénk bevonni, ahol a fent említett problémák jelen vannak. Piricse település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott település is egyaránt. A programban megvalósítani kívánt tevékenységeket a lányok szüleinek bevonásával valósítjuk meg. kiválasztják a hátrányos helyzetű családok gyermekeit, akik a legrászorultabbak.

Az előkészítő tevékenységek, mint a célcsoport kiválasztása, az együttműködő partnerek és szakmai megvalósítók kiválasztása, szükségletfelmérés elkészítése a kiindulópont, melyhez nagy segítséget nyújtanak az előzőekben megvalósított programjaink (ROM-ISK-15-2015-00053 és ROM-ISK-16-2016-00126). 

A program során a szociális szakemberek képzéséhez szükséges szakmai anyag összeállítása. A partnerek hatékony együttműködése, fejlesztése érdekében a célcsoport közös elérése, a célcsoport tagjaival dolgozó szakemberek közös gondolkodásának megalapozása, összehangolása. 

Az érintett célcsoportba tartozók széles körének a programban rejlő lehetőségek felvázolása, a program iránti érdeklődés felkeltése, vonzóvá tétele. Hozzásegíteni a célcsoportot a jövőjük szempontjából pozitív döntések meghozatalához.

Piricse vonzáskörzetében élő 10-18 éves korú általános és középiskolás roma lányok körében helyzetelemzés és szükségletfelmérés. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével önkéntes nyilatkozat és kérdőív kitöltésének segítségével igényfelmérést kell végezni arról, hogy a célcsoport körében milyen általunk felkínált képzési terület iránt mutatnak érdeklődést. A felmérés eredménye mutatja meg, hogy milyen képzésekre van igény. A mintavétel 100 fő bevonásával történik, önkéntes alapon, szülői hozzájárulással. A nyilatkozatok beérkezését, az elemzés és kiértékelés követte. A feldolgozás alapján 20 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű roma lányt vontunk be programunkba. Célcsoportunk körébe tartoznak még a bevont lányok közvetlen családtagjai, összesen 30 fő és nem utolsó sorban pedig azok a nem roma lányok, akik szintén hátrányos helyzetben élik a mindennapjaikat és korai iskolaelhagyással veszélyeztetettek, összesen 10 fő. 

A megkérdezett célcsoport körében a kérdések arra vonatkoztak, hogy melyek azok az általunk felsorolt tevékenységek és szabadidős foglalkozások, melyeken a program ideje alatt szívesen részt vennének. Külön kitérünk a nyilatkozatban a roma származásra és életkorra is. 

A helyzetelemzés tartalmazza a lakóterületek külső részeinek megoszlását, lélekszámát, területi elhelyezkedését. Választ kapunk arra, hogy a választott célcsoport hogyan, miként és milyen területeken helyezkedik el a pályázati programhoz való kapcsolódásuk és bevonásuk szerint. Piricse település társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település, jelentős munkanélküliséggel sújtott terület, ahol a munkanélküliek nagy része közmunka programban vesz részt időszakosan. 

A szükségletfelmérésnél bevonásra kerül egy fő program és pénzügyi vezető, valamint egy fő szakmai vezető, mentor, akik helyismerettel rendelkeznek. Az elejétől a program zárásáig és elszámolásáig közreműködnek a program zavartalan és sikeres megvalósításában. A programvezető koordinálja a célcsoport és a szakmai megvalósítók munkáját, elkészíti a pénzügyi elszámolásokat és szakmai beszámolókat. A szakmai vezető, mentor humán felsőfokú végzettségű szakember, aki kapcsolatot tart a programvezetővel és mentorokkal, szakemberekkel, közvetlenül segíti munkájukat. Helyismerettel rendelkezik, évek óta a célcsoport körében dolgozik. 

Elengedhetetlen a környezettudatos munkafeltételek végiggondolása, programba való beépítése, továbbá az esélyegyenlőségi szempontok kialakítása (faji, vallási hovatartozás, diszkrimináló jellegétől való teljes mértékű elhatárolódás, illetve célunk az előítéletek csökkentése). A projektben dolgozó mentorok szerepe elengedhetetlen, akik segítik a lemorzsolódás csökkentését a lányok körében, háttértámogatást biztosítanak a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében. A szociális munka az egyenrangúságra, tiszteletre épül. 

A kiválasztott szakemberek és a célcsoport (a roma lányok) részéről pszichológiai tesztek (Raven féle intelligencia teszt, Buss-Durkee féle Agressziót Mérő Kérdőív) kerülnek felvételre a további munka előkészítése érdekében. 

A program ideje alatt heti két alkalommal a négy női mentor biztosításával bevonásra kerül a célcsoport. Összesen 20 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű roma lány. A mentorálásra lehetőséget biztosítunk egyéni és családi formában. Egyéni mentorálásra a program ideje alatt 208 alkalommal biztosítunk lehetőséget, a családi mentorálás szükség szerinti rendszerességű, terveink szerint havi egy alkalom, tehát összesen 24 alkalom.