Ma 2024. május 25. szombat, Orbán napja van.

 

EFOP-1.4.4-17”BARI SHEJ- Nagylány-„Szalmaszál- Pozitív jövőkép”

 

A projekt során elsődlegesen, Piricse településen élő hátrányos helyzetű 10-18 éves roma lányok részére (20 fő) kívánjuk a tervezett fejlesztéseket biztosítani, akiket a családi és lakhatási körülmények, a rossz anyagi háttér miatt a lemorzsolódás veszélye leginkább érint. Többszörös diszkrimináció sújtja a roma nőket, akiknek nem csak az etnikai, hanem a nemüket érintő kirekesztés is érint. Az iskolai végzettségük, foglalkoztatottsági szintjük, egészségügyi állapotuk is alacsonyabb, mint a roma férfiaké. A veszélyeztetettségük nem kap elég hangsúlyt napjainkban, így például az emberkereskedelem, a prostitúció áldozatává válásuk, a kiszolgáltatottságuk, és a még mai napig gyakran előforduló szinte még gyermekként történő férjhez adásuk. Ezeknek a veszélyeztetettségeknek az alapvető forrása az alacsony iskolai végzettség és az ebből következő nehéz elhelyezkedés a munkaerő-piacon. Ezért is fontos, hogy minél fiatalabb korban támogatást kapjanak az iskolai és munkaerő-piaci esélyeik növelésére. 

Másodlagos célcsoportunk a bevont lányok közvetlen családtagjai, összesen 30 fő. Nem utolsó sorban pedig azok a nem roma lányok, akik szintén hátrányos helyzetben élik a mindennapjaikat és korai iskolaelhagyással veszélyeztetettek, összesen 10 fő. 

Ismeretterjesztő plakátokkal a település számos helyén kifüggesztett programismertetőkkel, valamint együttműködő partnereinkkel szoros kapcsolatban tudunk minél több családot bevonni a programokba. 

A családokkal való személyes beszélgetések és találkozások alkalmával tudtuk feltárni igényeiket. Nagy segítségünkre van a helyi települési és a helyi roma önkormányzat, segítenek a célcsoport toborzásában. A helyi szociális szakemberek (védőnő, családsegítő) helyi szinten a célcsoport elérésében, felkeresésében nagy segítségünkre vannak. Konkrét segítőnk a helyi általános iskola, mivel a gyermekekkel ők állnak napi szinten kapcsolatban. Egyeztetve az éves programjaikban, segítve az Egyesület munkáját. Az önkéntes nyilatkozatok kitöltéséhez nagyban hozzájárulnak, ahhoz hogy a szóró és tájékoztató anyagok időben és helyben kerüljenek elhelyezésre. Célzott célcsoport kiválasztásánál nagyban szerepet játszanak, segítséget adnak, meghatározzák és Az eltérő kulturális értékek és normák beilleszkedési zavarokat okoznak a társadalomban, melyek konfliktusokhoz vezetnek. Ezeknek a problémáknak a kezeléséhez speciális módszereket és programokat szükséges megvalósítani, melyek sok esetben hiányoznak. Egyesületünk évek óta aktívan részt vesz a fenti problémák megoldásában, a ROM-ISK-15 programunk Nyírtelek és Nagycserkesz településekre orientálódott, ROM-ISK-16 programunk jelenleg is folyamatban van a két településen. Továbbra is szeretnénk minél több olyan településen segítséget nyújtani ahol szükség van a fiatalok felzárkóztatásra, motiválására, a saját kultúrájuk és a hagyományaik megismertetésére és megőrzésére, és arra, hogy a társadalmi kirekesztettségük minél alacsonyabb legyen. A megvalósítani kívánt programban olyan település szeretnénk bevonni, ahol a fent említett problémák jelen vannak. Piricse település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott település is egyaránt. A programban megvalósítani kívánt tevékenységeket a lányok szüleinek bevonásával valósítjuk meg. kiválasztják a hátrányos helyzetű családok gyermekeit, akik a legrászorultabbak.

Az előkészítő tevékenységek, mint a célcsoport kiválasztása, az együttműködő partnerek és szakmai megvalósítók kiválasztása, szükségletfelmérés elkészítése a kiindulópont, melyhez nagy segítséget nyújtanak az előzőekben megvalósított programjaink (ROM-ISK-15-2015-00053 és ROM-ISK-16-2016-00126). 

A program során a szociális szakemberek képzéséhez szükséges szakmai anyag összeállítása. A partnerek hatékony együttműködése, fejlesztése érdekében a célcsoport közös elérése, a célcsoport tagjaival dolgozó szakemberek közös gondolkodásának megalapozása, összehangolása. 

Az érintett célcsoportba tartozók széles körének a programban rejlő lehetőségek felvázolása, a program iránti érdeklődés felkeltése, vonzóvá tétele. Hozzásegíteni a célcsoportot a jövőjük szempontjából pozitív döntések meghozatalához.

Piricse vonzáskörzetében élő 10-18 éves korú általános és középiskolás roma lányok körében helyzetelemzés és szükségletfelmérés. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével önkéntes nyilatkozat és kérdőív kitöltésének segítségével igényfelmérést kell végezni arról, hogy a célcsoport körében milyen általunk felkínált képzési terület iránt mutatnak érdeklődést. A felmérés eredménye mutatja meg, hogy milyen képzésekre van igény. A mintavétel 100 fő bevonásával történik, önkéntes alapon, szülői hozzájárulással. A nyilatkozatok beérkezését, az elemzés és kiértékelés követte. A feldolgozás alapján 20 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű roma lányt vontunk be programunkba. Célcsoportunk körébe tartoznak még a bevont lányok közvetlen családtagjai, összesen 30 fő és nem utolsó sorban pedig azok a nem roma lányok, akik szintén hátrányos helyzetben élik a mindennapjaikat és korai iskolaelhagyással veszélyeztetettek, összesen 10 fő. 

A megkérdezett célcsoport körében a kérdések arra vonatkoztak, hogy melyek azok az általunk felsorolt tevékenységek és szabadidős foglalkozások, melyeken a program ideje alatt szívesen részt vennének. Külön kitérünk a nyilatkozatban a roma származásra és életkorra is. 

A helyzetelemzés tartalmazza a lakóterületek külső részeinek megoszlását, lélekszámát, területi elhelyezkedését. Választ kapunk arra, hogy a választott célcsoport hogyan, miként és milyen területeken helyezkedik el a pályázati programhoz való kapcsolódásuk és bevonásuk szerint. Piricse település társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település, jelentős munkanélküliséggel sújtott terület, ahol a munkanélküliek nagy része közmunka programban vesz részt időszakosan. 

A szükségletfelmérésnél bevonásra kerül egy fő program és pénzügyi vezető, valamint egy fő szakmai vezető, mentor, akik helyismerettel rendelkeznek. Az elejétől a program zárásáig és elszámolásáig közreműködnek a program zavartalan és sikeres megvalósításában. A programvezető koordinálja a célcsoport és a szakmai megvalósítók munkáját, elkészíti a pénzügyi elszámolásokat és szakmai beszámolókat. A szakmai vezető, mentor humán felsőfokú végzettségű szakember, aki kapcsolatot tart a programvezetővel és mentorokkal, szakemberekkel, közvetlenül segíti munkájukat. Helyismerettel rendelkezik, évek óta a célcsoport körében dolgozik. 

Elengedhetetlen a környezettudatos munkafeltételek végiggondolása, programba való beépítése, továbbá az esélyegyenlőségi szempontok kialakítása (faji, vallási hovatartozás, diszkrimináló jellegétől való teljes mértékű elhatárolódás, illetve célunk az előítéletek csökkentése). A projektben dolgozó mentorok szerepe elengedhetetlen, akik segítik a lemorzsolódás csökkentését a lányok körében, háttértámogatást biztosítanak a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében. A szociális munka az egyenrangúságra, tiszteletre épül. 

A kiválasztott szakemberek és a célcsoport (a roma lányok) részéről pszichológiai tesztek (Raven féle intelligencia teszt, Buss-Durkee féle Agressziót Mérő Kérdőív) kerülnek felvételre a további munka előkészítése érdekében. 

A program ideje alatt heti két alkalommal a négy női mentor biztosításával bevonásra kerül a célcsoport. Összesen 20 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű roma lány. A mentorálásra lehetőséget biztosítunk egyéni és családi formában. Egyéni mentorálásra a program ideje alatt 208 alkalommal biztosítunk lehetőséget, a családi mentorálás szükség szerinti rendszerességű, terveink szerint havi egy alkalom, tehát összesen 24 alkalom.

 

 

 

 

Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület

2018.02.01-2019.01.31.

 A program elején megtörtént a Szakmai tervben foglaltaknak megfelelően a szükségletfelmérés. A minél hatékonyabb megvalósítás érdekében nagy jelentősége van a felmérésnek, ez adja a kiindulópontot. A mintavétel 100 fő bevonásával történt, önkéntes alapon, szülői hozzájárulással. A nyilatkozatok beérkezését követően történt az elemzés és a kiértékelés. Mindezek alapján, 20 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű roma lányt vontunk be a programba. Célcsoportunk körébe tartoznak még a bevont roma lányok szülei, összesen 30 fő. Továbbá olyan nem roma lányok, akik szintén hátrányos helyzetben élnek és korai iskolaelhagyással veszélyeztetettek. Létszámuk 10 fő.

 Mentoraink az említett időszakban 2 alkalommal vettek részt szakmai-módszertani támogatást biztosító programon.( Budapest, Nagyecsed) Ezek a rendezvények nagyon hasznosnak bizonyulnak. Leginkább azért, mert itt lehetőség van a szakmai tapasztalok megvitatására, hiszen egy nagyon sajátos és nehéz helyzetben lévő célcsoportról beszélünk. A beszámolók alapján, a program megkezdése óta eltelt időszakban megállapítható a bevontak aktivitásának, együttműködésének növekedése, feladatokba egyre inkább bevonhatók. Az  elkövetkező ilyen jellegű 2 szakmai nap időpontja is meg van már, melyre a regisztráció is megtörtént.

 A projektben dolgozó mentorok szerepe elengedhetetlen a program ideje alatt folyamatosan. Munkájuk célja, hogy segítsék a lemorzsolódás csökkentését a bevont lányok körében. A program ideje alatt az egyéni mentorálásra heti két alkalommal kerül sor. A mentorálás ideje alkalmanként változó. Nagymértékben függ a mentorált aktuális állapotától, igényeitől. Az idő 20-50 perc között határozható meg. Családi mentorálásra havonta egy alkalommal kerül sor a program ideje alatt folyamatosan. A családi mentorálás kapcsán szükség van a mentor nagyfokú rugalmasságára. Előre egyeztetett időpontban történik, amely sokszor változik. A mentorok ilyenkor meglátogatják a családokat otthonukban, vagy az iskolában találkoznak. Ennek ideje is nagymértékben függ az aktuális helyzetüktől, igényeiktől. Ideje 30-60 percben állapítható meg alkalmanként. Mentoraink beszámolói alapján beszélhetünk a szülők motiváltságának növekedéséről. Kezdetben zárkózottak, majd az idő múlásával, bizalom kialakulásával ez a helyzet enyhülni látszik.

 

1. Nevezett időszakban az alábbi foglalkozások valósultak meg: 1. Kommunikáció, személyiség és önismeret fejlesztés, egy alkalommal. Célja olyan készségek és képességek fejlesztése, amellyel az egyén önismeretre tesz szert. Későbbiekben segítségére lehet az élet bármely területén. 90 percben valósult meg a csoportfoglalkozás, célcsoport a bevont 20 roma lány. 2. Konfliktuskezelési technikák: 1 alkalommal valósult meg, 1,5 órás foglalkozás keretében. Célcsoportja a bevont 20 roma lány volt. A foglalkozás célja, hogy felkészítsük a lányokat a konfliktushelyzetekre illetve azok kezelésének módozataira. Olyan alapismereteket igyekszünk nekik átadni, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapos helyzetekben. alapfogalmakat ismertettünk, beszéltünk a testbeszéd jelentőségéről, a kapcsolatteremtés lehetőségei és problémái. A foglalkozáson nagy hangsúlyt kapott a konfliktus kezelés módszereinek és technikáinak megismertetése. Szituációs gyakorlatok segítségével kapnak a bevont lányok arra választ, hogy egy-egy élethelyzetben milyen konfliktusok alakulhatnak ki, és erre milyen módszerekkel reagálhatunk.

2. Bűnmegelőzési, családon belüli erőszak megelőzése: 1 alkalommal valósult meg. Szakemberünk mellett segítségünkre voltak a Rendőrség munkatársai is. Foglalkozáson részt vettek a bevont roma lányok, továbbá azok a nem roma lányok közül is, akik szintén hátrányos helyzetben élik mindennapjaikat és korai iskolaelhagyással veszélyeztettek. 5. Pályaorientációs csoportfoglalkozás: 1 alkalommal valósult meg. Nevezett tevékenység célja, a bevontak pályadöntésének megalapozása, az életpálya építésre való felkészítés, a sikeres elhelyezkedés érdekében. A tanulóknak szükségük van olyan információkra, tájékozottságra, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a pályájukra vonatkozó aktuális lépéseket tervezni tudják. Nevezett időszak alatt egyszer került sor a csoportfoglalkozásra a 20 fő bevont roma lány részvételével, melynek keretében egy nyírbátori szakközépiskolába látogattak el. Ebben a szakközépiskolában lehetőségük volt arra, hogy megismerkedjenek azokkal a szakokkal, amelyekre jelentkezhetnek. Reményeink szerint, diáktársaiktól és pedagógusoktól megkapták azt a szükséges motivációt, amelynek segítségével is - addig is- érdekeltek abban, hogy folytassák tanulmányaikat.

3. Életvezetési tanácsadás: 1 alkalommal valósult meg, 90 perces foglalkozás keretében. A jó tanulmányi, szakmai eredményekre, sikeres elhelyezkedéshez nem csak tudásnövekedésre van szükségük, hanem egy céltudatos, kiegyensúlyozott, jó problémamegoldó stratégiákkal rendelkező személyiségre is. Célcsoport a 20 bevont roma lány volt. 

 4. Konfliktuskezelési technikák: 1 alkalommal valósult meg, 1,5 órás foglalkozás keretében. Célcsoportja a bevont 20 roma lány volt. A foglalkozás célja, hogy felkészítsük a lányokat a konfliktushelyzetekre illetve azok kezelésének módozataira. Olyan alapismereteket igyekszünk nekik átadni, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapos helyzetekben. alapfogalmakat ismertettünk, beszéltünk a testbeszéd jelentőségéről, a kapcsolatteremtés lehetőségei és problémái. A foglalkozáson nagy hangsúlyt kapott a konfliktus kezelés módszereinek és technikáinak megismertetése. Szituációs gyakorlatok segítségével kapnak a bevont lányok arra választ, hogy egy-egy élethelyzetben milyen konfliktusok alakulhatnak ki, és erre milyen módszerekkel reagálhatunk

 5. Önbizalom növelő foglalkozás: 1 alkalommal valósult meg, a 20 bevont roma lány körében. A kamaszkori beilleszkedési nehézségek, önértékelési zavarok komoly hatást gyakorolhatnak a roma lányok személyiségfejlődésére. Ezen a foglalkozáson a lányok játékos önismereti- és szociális készségfejlesztő gyakorlatok által hatékonyabbá válhatnak a kommunikáció és problémamegoldás terén, fejleszthető a magabiztosságuk, kapcsolataik, javulhat önértékelésük. Mindezek által a közösségbe való beilleszkedésük is könnyebben megvalósulhat.   9. Pályaválasztási felkészítés: 1 alkalommal valósult meg, célcsoport a bevont 20 roma lány volt. A foglalkozás általános célja a lányok önazonosságának erősítése a pályaválasztási képesség fejlesztése révén. A specifikus célunk, a lányok adottságainak, képességeinek, motivációinak tudatosítása. A pályaválasztási felkészítéssel célunk a pályadöntésük megalapozása, az életpálya építésre való felkészítés a sikeres elhelyezkedés érdekében. Továbbá, hogy a tanulók megszerezzék a szükséges tájékozottságot ahhoz, hogy a pályájukra vonatkozó aktuális lépéseket tervezni tudják.

 

6. Sport: Márciusban mozgáskoordinációs vetélkedőt szerveztünk az iskolában. A gyerekek számos ügyességi játékban vettek részt. A feladatokat próbáltuk úgy összeállítani, hogy a mozgáskoordinációjukat fejlesszük. A csapatok kialakítása pedig, a gyerekek közösségi szellemének fejlődését, erősítését szolgálja. A rendezvényt közös bemelegítő tornával indítottuk. Majd a következő feladatokat teljesítették a versenyzők, zsámolyba -3 méterről- kislabda dobás, bóják között szlalom futás, közben koncentrációs ügyességi feladatok, pókjárásban, nyuszi ugrásban bója megkerülése. A különböző versenyfeladatokat nagyon ügyesen és lelkesen hajtották végre a diákok. A rendezvény végig jó hangulatban zajlott. Áprilisban pingpong bajnokságot szerveztünk az iskolában. Célcsoport a bevont 20 illetve további 10 lány, továbbá bekapcsolódhatok az iskola egyéb tanulói is. Májusban gerinctornát szerveztünk, amelyen részt vettek mind a bevont lányok, mind pedig azon nem roma lányok és családjaik közül, akik szintén veszélyeztettetek az iskolaelhagyásban. Júniusban egy egész napos teniszoktatásra mehettek el a lányok Máriapócsra, a nap végén versennyel zárult a program, melyet egy eredményhirdetés, érem és kisebb ajándékok átadása követett.

7. Művészetterápia: Ez az a foglalkozásunk, ahol a leginkább feloldódnak a bevont lányok illetve a leginkább kifejezhetik magukat. Minden alkalommal van egy téma, amelynek keretében az alkotások születnek, több lehetőség közül választhatnak. Van amikor csak egyet-egyet készítenek el, de vannak olyanok, akik minden alkalommal, mindent szeretnének elkészíteni. Havonta egy foglalkozás van, alkalmanként 90 perc. Nevezett időszakban 5 alkalommal valósult meg a foglalkozás. Minden hónapban egy közelgő ünnep vagy valamilyen esemény adja meg az ötletet a művek elkészítésére. Jellemzően ők kérik, hogy ezen foglalkozáson olyan dologgal foglalkozzunk, amiben alkotni tudnak! Nagyon nagy lelkesedéssel várnak minden alkalmat.3 alkalommal valósult meg.

8. Nevezett időszakban egy alkalommal került sor élelmiszer csomag kiosztására.( március és április hónapban.)

9. A projektmenedzsment a Felhívásnak és Szakmai tervnek megfelelően végzik tevékenységüket. Projektmenedzser, pénzügyi vezető: egy személyben látja el mind két feladatot. Helyismerettel rendelkezik a településen, személyesen ismeri a célcsoportot illetve specifikumait. A vezető több, mit 20 éves szakmai múltra tekint vissza szociális, gazdasági és pénzügyi területen. Koordinálja a célcsoport és a szakmai megvalósítók munkáját. Elkészíti a pénzügyi és szakmai beszámolókat. Munkáját megbízási jogviszonyban látja el.  Szakmai vezető, mentor: Közvetlenül segítséget nyújt a projektmenedzsernek. Ismeri a települést, közvetlen irányítja és koordinálja a programokat, rendezvényeket. A szakmai vezető mentori feladatokat és esélyegyenlőségi feladatokat is ellát a pénzügyi és szakmai hatékonyság növelése érdekében. Kapcsolatot tart az intézményekkel, előadókkal, szakértőkkel. Foglalkoztatása 4 órás munkaviszonyban történik.    Egy fő szociális munkásunk van. Segíti és közreműködik a szakmai vezető illetve a mentorok munkájában.  Mentorok: 4 fő mentor dolgozik a programban, abból egy fő roma származású. Egy mentorhoz 5 bevont roma lány és családjának mentorálása tartozik. A mentorok lehetőség szerint hetente két alkalommal találkoznak a mentoráltakkal. A családokkal pedig havonta egy alkalommal.

 A projekt megvalósítása során maximális figyelmet fordítunk a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokra. Megőrizzük a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket, a programok során környezettudatosságra törekszünk, a kézműves foglalkozások alkalmával újrahasznosítható anyagokat használunk fel. Az esélyegyenlőségi célcsoport a program megkezdésekor bevonásra került. Rugalmas munkaidő szervezés jellemzi a megvalósítást.

 

 

 

 

Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület

EFOP-1.4.4-17-2017-00154

2019.02.01-2019.07.31.

 Nevezett időszakban az alábbi foglalkozások valósultak meg:

1. Bűnmegelőzési, családon belüli erőszak megelőzése: 1 alkalommal valósult meg.  Téma. INTERNET, facebook veszélyei, megelőzés és prevenció.

 

2.  Életvezetési tanácsadás:

 1 alkalommal valósult meg, 90 perces foglalkozás keretében. A jó tanulmányi, szakmai eredményekre, sikeres elhelyezkedéshez nem csak tudásnövekedésre van szükségük, hanem egy céltudatos, kiegyensúlyozott, jó problémamegoldó stratégiákkal rendelkező személyiségre is. Célcsoport a 20 bevont roma lány volt.

3. Önbizalom növelő foglalkozás:

1 alkalommal valósult meg, a 20 bevont roma lány körében. A kamaszkori beilleszkedési nehézségek kiküszöbölése, önértékelési zavarok csökkentése a cél.

 

4Romológiai ismeretek: egy alkalom. Célunk ezzel a foglalkozással, hogy a fiatal korosztály minél jobban megismerje saját kultúrájának gyökereit, felkészítés a kulturális különbségek megismerésére, elfogadására, a megfelelő kommunikációs stratégiák elsajátítására. Megismertetjük, tájékoztatjuk példákon keresztül hazai kezdeményezésekről, felzárkóztatási programokról, oktatási intézmények érintőleges programjáról, projektekről, melyek már működnek hazánkban; – sok közülük évek, vagy lassan évtizedek óta hatékonyan. A cigányság ügye a negatív oldalt kidomborítva kap csak nyilvánosságot, sajtóvisszhangot, a számtalan jó gyakorlat és kezdeményezés nem közismert, alig hallanak ezekről az emberek. Ennek ismertetése is célként szerepel. 

 

 

5. „Mi leszek, ha nagy leszek?” Játékos interaktív foglalkozás.

 

6. Motivációs csoportfoglalkozás: a foglalkozás által segítsük a lányok továbbtanulással kapcsolatos érdeklődésüket.

 

7. ” Találd ki, kivagyok”!: A foglalkozás egy alkalommal, a  társas kapcsolatok kialakításának fontossága jegyében volt tartva.

8. TEAM megbeszélés, egy alkalommal

9. Pályaorientációs csoportfoglalkozás: A pályaválasztási felkészítéssel célunk a pályadöntésük megalapozása, az életpálya építésre való felkészítés a sikeres elhelyezkedés érdekében. Továbbá, hogy a tanulók megszerezzék a szükséges tájékozottságot ahhoz, hogy a pályájukra vonatkozó aktuális lépéseket tervezni tudják.

10.  Sport és szabadidős tevékenység: Természetjárás Tokaj és Tarcal környékén. Továbbá, megszerveztünk egy sportnapot.

 

11. Művészetterápia: Ez az a foglalkozásunk, ahol a leginkább feloldódnak a bevont lányok illetve a leginkább kifejezhetik magukat. Fontos szerepet tölt be a lányok szemléletformálásában. Nevezett időszakban 6 alkalommal valósult meg a foglalkozás. A művészeti tevékenységen keresztül mentálhigiénés ellátásuk, lelki egészségvédelmük biztosítása a cél.

12Egészséges táplálkozásra való figyelemfelhívás: szülők és gyerekek közös foglalkozása

Ismertettük a résztvevőknek a helyes táplálkozást, egészséges életmódot és a mozgással kapcsolatos lehetőségeiket. Felhívtuk a figyelmet, átbeszéltük közösen, hogy mely tápanyagok, étkezések fontosak a gyerekek és felnőttek részére a mindennapokban. Lehetőségük szerint, hogyan állítsák össze saját és gyerekeik étrendjét, étkezési szokásaikat, miként próbálják megváltoztatni. Többeknek hiányosak voltak az étkezési alapismereteik, melyeket pontosítottunk, ismertettünk az ott lévő szülőknek, gyerekeknek.